claswt="_bld fr">
bdrimar p磒ant&aws.1 ps{g phide">显示下一条a> bsp;关闭a> i/v> /div> iv id="tonawbothorps{class="ibnawbothorps{hide">立即重新绑定新浪微博》a> bsp;关闭a> i/v> /
i/v> i/v> pv idass="fr-bot1db-prvtx pv idass="frwkg pv idass="frc >s 导航hea2s s eefocus="true" haef="/ntp://wwknxcdlogPu63.com" /">首页a> eefocus="true" haef="/ntp://wwknxcdlogPu63.com" /og r/">日志a> eefocus="true" haef="/ntp://wwknxcdlogPu63.com" /fterarcheWr/">FTER-a> eefocus="true" haef="/ntp://wwknxcdlogPu63.com" /bloum/">册 a> eefocus="true" haef="/ntp://wwknxcdlogPu63.com" /mus/72">音乐a> eefocus="true" haef="/ntp://wwknxcdlogPu63.com" /lorction?i2">收藏a> eefocus="true" haef="/ntp://wwknxcdlogPu63.com" /fend.ds2">博友a> eefocus="true" haef="/ntp://wwknxcdlogPu63.com" /omplter/">关于我a> i/v> / sbsp; / i/v> i/v>
&npv idass="frl >sbsp; pv idass="frr >sbsp; pv idass="frc >sbsp; i/v> i/v>
aaaaiv idass="frwkg"> aaaa
aapv idass="fr-bol .llcr 3 .nhi="to->围 aapv idass="fr-bolli cr th 03{>LO aaaaiv idass="frc tc thi cr ph2 ass="frteefob-prj p{l ._t_l">日志a>a2si/v> sbsp; / plaswt="_bld蝪 idass="fr-bolci cr aaaaaapv idass="frc cci cri-prj p xscript> funion?i g_onSuggeep eg"iusngImgad{h(_g" ){ v ema" g{ = ws. I" g{(_z a" g{.y=' = _g" .y='z v emidth:5 = 90z v emiight:1 = 90z if(a" g{.dth:1 >ma" g{.ight:1){ _g" .ypyle.rgin-lLt .u= -Mathlasoor((a" g{.dth:1*(_ight:1/a" g{.ight:1)-idth:5)/2)+'px'z _g" .ypyle.ight:1 = _ight:1+'px'z }else { aaaa _g" .ypyle.dth:1 = _dth:1+'px'z _g" .ypyle.rgin-lTopu= -Mathlasoor((a" g{.ight:1*(_dth:1/a" g{.dth:1)-_ight:1)/2)+'px'z } aaaa_g" .ypyle.splay:nu= 'og ck'z } > cript> pv idass="fr-bryt .ref="rearfix p> aaaa关于我a>v i> aaaaaaaaaaaapclass="jxatararhref="#"tp://wwknxcdlogPu63.com" /"arget="_blank" ceefocus="true" h 图aaaaig" i="torsatararg" sty='h"tp://wwoslogPu63.com" /m/rmon/ata.s?b=1&host=knxcd"> aaaa aaaa 礱rget="_blank" ceefocus="true" himg clyle="marder:none;cuhi="toght;cpbaa>g" st dth:1="0pxhreeht:1="0pxhrame{hrder:n="0" crorcsngnofo" l 0owansfort1dbcytrue"> aaaaaaaaplaswt="_bldaaaa aaaaaaaapv idass="frm-og rass="es文章分类plaswt="_bldaaaaaaaapul! aaaaaaaaaaaaaaaaaaaainka reass="fr"3{5href="#"tp://wwknxcdlogPu63.com" /og r/#m=0&t=1&c=fks_08700;"8408608100;"8;"85081095085087088000001090004068085target="_blank" o eefocus="true" h莃drimar p磒anlock spdol">·> ·> ·> ·> ·> ·> ·> ·> d is0">pcleefocus="true" h yle="masplay:none;maoat:left;wirgin-left:10px;color:#44ff0;f0ont-size:14px;coxt-decoration:unne;matarget="_blank" o ef="/ntp://www.lofter.com/ex?t=qbbkdokejsngxn.10150511093')&ws.g rbnentry=>&n册 aaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaiv idass="frbtnk hstyle="dieeht:10px;-wne-height:24px;z-dding:0 px 2p0 no1x;co pa pget="_blank" hidf="/ntp://www.lofter.com/exlection?id=1352134&e="t2&me _source=%E5%8D%9A%E5%AE%A2%E5%85%B3%E9%94%AE%E8%AF%8D%E5%BA%95%E9%83%A8%E6%92%A9%E5%A6%B9&me _cp;uan20=%E5%8D%9A%E5%AE%A2%E5%85%B3%E9%94%AE%E8%AF%8D%E5%BA%95%E9%83%A8%E6%92%A9%E5%A6%B9> eefocus="true" haass="fr"3{3style="dint-size:12px;text-decoration:none;}.">八招诀窍,教你实力撩妹 t; plaswt="_bldaaaaaaaa aaaaaaaaplaswt="_bldaaaapv id="tor_mola.cadvclass="ibm-ola.cadvc! aaaaaaaaaaaaiv idass="frlbar{c 03{6d swbd ic>d is0">易&n aaaaaaaaaaaa aaaaaaaaplaswt="_bldaaaa aaaaaaaapv id="tor_m3blws.1class="ibm-3blws.1c plaswt="_bldaaaa aaaaaaaa aaaaaaaapv idass="frm-rttom:4a> 礱rget="_blank" ceefocus="true" himg clyle="marder:none;cuhi="toght;cttom:4a>g" st dth:1="0pxhreeht:1="0pxhrame{hrder:n="0" crorcsngnofo" l 0owansfort1dbcytrue"> aaaaaaaaplaswt="_bldaaaa aaaaaaaapv id="tor_xedbade .sap"> eass="fr"edbade .sap"> div id="blr_xedbade .sC l"eass="fr"edbade .sC l fransfo plaswtplaswt="_bldplaswt="_bldplaswt="_bplaswt="_bpv idass="frft:0d你不够优秀,因为你不够孤独(Z)a>sn>1412-11-2no1x:35:51> |bsp; 飞翔日誌a> |bsp; |> 举报> sn>an class="frpght;cd03{7ref="httan class="frbg rp b">|> s字号pan class="frzihaoow" hide">> 大> 中> 小> >
clan c>>an class="frpght;cdp l f3{c"i="to$lanog_sub crib> aaaaaaaaaaaaaaaa an cl="to$_aht1dBtn_nawbweibo2tarle="随分享到新浪微博"eass="frare-wm nonawbwb frbk="_bs aaaaaaaaaaaaaaaa an cl="to$_aht1dBtn_qq2tarle="随分享到QQ空间"eass="frare-wm noqqze.h frbk="_bs aaaaaaaaaaaaaaaa an cl="to$_aht1dBtn_qqweibo2tarle="随分享到腾讯微博"eass="frare-wm noqqweibo frbk="_bs aaaaaaaaaaaaaaaa v id="to$_aht1dBtn_weixin2tarle="随分享到微信"eass="frare-wm noweixin frbk="_bs aaaamv idass="fr.e{m用易信bsp;将文章分享到友 圈。sbsp; aaaaaaaaaaaaaamreass="frpght;cd03{c ul target="_blank" o ef="/ntp://wwp.163.com/"围挂的照片书bsp; plaswt="aaaaaaaaaa aaaaaaaaplaswt=" aaaaaaaapv is aaaaaaaa aaaaaaaaplaswt=" aaaaaaaapv idass="frw-imtnog-ylurl" plaswt="_bldaaaapv idass="frb=q 03{5 0311i-pw-anogref="httpdass="frMsoNoSce"sng cltyle="dine-height:24051%;yertme-grid-me/p:aArr;mso-yertme-grid-izegn: ne;mata a an clyle="mant-size:12px.0ptine-height:34051%;nt-sifamily:华文仿宋; lor:#fgreen;mso-nt-sikernsng:0pti cltsbsp;
clp>
clp>
clp>
clp>
clp>
clp>
clp> clp> clp> clp> clp> clp> clp> clp> an clnk"gnoEN-US clts> clp> an clnk"gnoEN-US clts> clp> an clnk"gnoEN-US clts> clp> pv is aaaaaa aapv ids bdcriptype="text/csjatascript d="towumiiRele, dImaps plaswt=" i/v> aaaaaaaapv idass="frptc ide">ief="ht aaaaaaaaaapan class="frptcb"> aaaaaaaaaaaapan class="frlock spbcmg" ssbsp; aaaaaaaaaaaapan class="frnbc-0i-pc-0-40 ptcmt ptcmt->LO评论这张> ief="ht aaaaaaaaaapan class="frptcb"> aaaaaaaaaaaapan class="frnbc-0i-pc-0-40 ptcmi"> aaaaaaaaaaaaaapg" ty='h"tp://wwb.bst.126.net/ws.ge/pra" g{s/microanog6png?1/> aaaaaaaaaaaapan class="frnbc-0i-pc-0-40 ptcmt>s转发至微博plan c> aaaaaaaaaaplan c> aaaaaaaaplaswt="aaaaaaaapv idass="frptc ide">"> aaaaaaaaaamre="toblic/shtofter-v"eass="frtoLter-vtarle="随发布到FTER-"epget="_blank" hidefocus="true" hsbsp;ief="ht aaaaaaaaaapan class="frptcb"> aaaaaaaaaaaapan class="frnbc-0i-pc-0-40 ptcmi"> aaaaaaaaaaaaaapg" ty='h"tp://wwb.bst.126.net/ws.ge/pra" g{s/microanog6png?1/> aaaaaaaaaaaapan class="frnbc-0i-pc-0-40 ptcmt>s转发至微博plan c> aaaaaaaaaaplan c> aaaaaaaaplaswt=" f3{cdasrfix" "> aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaapv idass="fretm"opr"> dyle="maeeht:103x;cone-height:243x;coxt-deizegn:ft:0o aaaaaaaaaaaapan class="fr03{7">阅读(pan cl="to$_an ciReadCou l">221> pan class="frp bd03{7">|> 评论(pan cl="to$_an ciC/rmentCou l">0plan c>)plan c> aaaaaaaaaaplaswt="aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaapv idyle="maeeht:104x;z-ne-height:244x;z- aaaaaaaaaaaapv idass="frpft:0 rdif aaaaaaaaaaaaaapan clyle="masplay:none;m"eass="frpft:0eebpeebp-yesl f3{7">|> aaaaaaaaaaaaaaaa an cl="to$_aht1dBtn_nawbweibotarle="随分享到新浪微博"eass="frare-wm nonawbwb frbk="_bs aaaaaaaaaaaaaaaa an cl="to$_aht1dBtn_qqtarle="随分享到QQ空间"eass="frare-wm noqqze.h frbk="_bs aaaaaaaaaaaaaaaa an cl="to$_aht1dBtn_qqweibotarle="随分享到腾讯微博"eass="frare-wm noqqweibo frbk="_bs aaaaaaaaaaaaaaaa v id="to$_aht1dBtn_weixintarle="随分享到微信"eass="frare-wm noweixin frbk="_bss aaaapv idass="fr.e{m用微信bsp;将文章分享到友 圈。LO aaaaiv idass="fr.e{m用易信bsp;将文章分享到友 圈。s aaaaaaaaaaaaaaaapinputype="teeefden" namediteerdId" valuedifks_08700;"8608;"86070081095083067072"8708;"70087090004075083087/> ght;copere, r">-ws.>s aaaaaaaaaaaaaapan class="frf-myLikeI"_bs likebtn p l pght;c"i="to$lan cLike">膊欢plan c> aaaaaaaaaaaapan class="frf-myLikeI"_bs rem/rmd-vbtn p l pght;c"i="to$lan cRem/rmd-v">推荐plan c> aaaaaaaaaapan clepyledisplay:none;m"i="to$_an cSw" Rem/rmd-v"eass="frpft:0 rd=q hide">< aaaaaaaaaaaapan class="frpft:0eul f3{c0plan c>人plan c>pan class="frpft:0 lock spn0 icn0-42722i-pw-tgl1i-as-n0 ixedssbsp;pan class="frpft:0 lock spn0 icn0-42621i-pw-tgl0i-as-n0 ixedssbsp;pan class="fr03{7">plan c>|bsp; aaaaaaaaaaaaaaaapan class="frf-myLikeI"_bs reanogbtn p l pght;c"i="to$lan cCema>s转载plan c> aaaaaaaaaaaaplaswt="_bldaaaaaaplaswt="_bldaaaaplaswt="_bldaaplaswt="_bldaapv idass="frsnl>s aaaaaaaapv idyle="masplay:none;m"eass="frpeefob swbd is2d ic>drdt l"d="to$_v iRem/rmd-vCobtentt plaswt="_bldaaaapv id="toyodad{h"eass="fr swbd is2d ic> dyle="masplay:none;ma_zoom:1o bsp;< aaaaaaaaaaph4eass="fr swbd is2d ic>d03{7 0s> 历史上的今天plaswt="aaaaaaaaplaswt=" aaaapv idepyledisplay:none;m;visibteity:eefden;dth:1:0;eeht:100;overoatw:eefden;"eass="frauthor>s aaaaaad03{7 0s> 最近读者plaswt=" aaaaplaswt=" d03{7 0s> 热度s aaaaaaaapreass="fradne-hstef="/n>礱rget="_blank" ceefocus="true" himg clyle="marder:none;cuhi="toft:0mefdsrfhg" st aaaaaaaapv id="tofyeshaswraptaass="frfyeshaswrapt plaswt=" aaaaaaaaprame . rgin-ldth:1="0" rgin-light:1="0" ="tofmef_rame .style="display:none;"> dth:1="59xhreeht:1="4&ataame{hrder:n="0" crorcsngnofo" l 0owansfort1dbcytrue">< plrame .s aaaaplaswt=" aaaa aaaapv id="tofter-vxt-dne-hfh"eepyledisplay:none;m-dding:0 0 6px no5;co aaaaaa aaaaaaaapv idepyledidding:0eft:102x;telor:#f#;f0o">玩FTER-,免费冲印20张照片,人人有奖!bsp; d03{7 0s> 评论> v is aaaaplaswt=" inb-inil"> aa\n\n\n\n', aaaaaaaaaaaaaaanogTag:'', aaaaaaaaaaaaaaanogUrl:'anogtatic/7213px888711412100px3551923', aaaaaaaaaaaaaaisPublished:1, aaaaaaaaaaaaaais"op:false, aaaaaaaaaaaaaape=":0, aaaaaaaaaaaaaame/ifyTime:1216458222296, aaaaaaaaaaaaaablic/shTime:1216458151923, aaaaaaaaaaaaaabermizenk:'anogtatic/7213px888711412100px3551923', aaaaaaaaaaaaaam/rmd-tCou l:0, aaaaaaaaaaaaaamainC/rmentCou l:0, aaaaaaaaaaaaaarem/rmd-vCou l:0, aaaaaaaaaaaaaabsrk:-4&a, aaaaaaaaaaaaaabublisherId:0, aaaaaaaaaaaaaarem/rBnogHome:false, aaaaaaaaaaaaaacurrentRem/rBnog:false, aaaaaaaaaaaaaaattachmentsFileIds:[], aaaaaaaaaaaaaavote:{}, aaaaaaaaaaaaaagroupInfo:{}, aaaaaaaaaaaaaafrid-vylutus:'ne;m', aaaaaaaaaaaaaafolatwylutus:'unFolatw', aaaaaaaaaaaaaabliSucc:'', aaaaaaaaaaaaaavisitorProvince:'', aaaaaaaaaaaaaavisitorCemy:'', aaaaaaaaaaaaaavisitorNewUser:false, aaaaaaaaaaaaaabostAddInfo:{}, aaaaaaaaaaaaaamseq:';f0', aaaaaaaaaaaaaam"_b:'', aaaaaaaaaaaaaasrk:-4&a, aaaaaaaaaaaaaaremindgoodnightanog:false, aaaaaaaaaaaaaaisBlackVisitor:false, aaaaaaaaaaaaaaisSw" YodadAd:false, aaaaaaaaaaaaaahostIntro:'', aaaaaaaaaaaaaahm"_b:'1', aaaaaaaaaaaaaalecfRem/rBnogCou l:'0', aaaaaaaaaaaaaafter-v_nawgle:'preeefofocusditruo"drget="_blank" hief="/ntp://wwinpin.anog63.com" /tnogtatic/722633040401506615012520219/" pg" tonld{h="v"> ng" t= ws. I" g{(); ng" .y='h\'tp://wwanog63.com" /ws.ge/pra" g{s/analyse.png?fter-v_nawgle&th\'+ws. De, ().getTime()" rder:n="0" y='h"tp://wwg" lf.nosdn.127.net/g" /TlZCWHdFWFpidkQ1dGtJK1N5cFRBNzBLUFFPYnJEVi9LWk1KTzJlMTU2Yz0.jpg"/ pl ' aaaaaaaaaaaa} aa aa aaaaaapreass="frf3{c noultarget="_blank" hieefofocusditruo"def="/ntp://wwanog63.com" /${x.visitorName}/" aaaaaa{if x.visitorName==visitor.userName} aaaaaapg" taltto${x.visitorNickname|escape}"tonerrorditees.y='hg ciston.f4> aass="frtwdi swad ic>> {elseif x.moveFros=='iphe;m'} aa aaaaaapreass="frnoul p ltarget="_blank" ha an clrle="随来自iPhe;m客户端 aass="frlock spiphe;mI"_b bsp;> {elseif x.moveFros=='android'} aa aaaaaapreass="frnoul p ltarget="_blank" ha an clrle="随来自Android客户端 aass="frlock spandroidI"_b bsp;> {elseif x.moveFros=='mobtem'} aa aaaaaapreass="frnoul p ltarget="_blank" htef="/ntp://wwanog63.com" /services/apsanog6html?frospersonalanoghome> {lra} aa aaaapreass="frf3{c m2a< arget="_blank" hieefofocusditruo"def="/ntp://wwanog63.com" /${x.visitorName}/" aaaaaaaaaa${fn(x.visitorNickname,8)|escape} aaaaaaaap plaswt="_bldplaswt="aaa {lra} aa {/list} aa aai-dg ss aaaaaaaapv idass="frmbgai">bsp; aa<#--最新日志,群博日志--s aa推荐过这篇日志的人:0} aa pp aass="frf3{6">他们还推荐了:b#183/a>an c>>reass="frf3{c m2a< rget="_blank" hieref="tp://wwanog63.com" /${y.rem/rmd-vBnogPermizenk}/?fros=anogtatic/7213px888711412100px3551923" ${y.rem/rmd-vBnogTle="|escape}p aa<#--引用记录--s aa转载记录: aaaapul ass="frtr"c&n aaaa{list d as x} aa aapliaass="frasrfix" " aaaaaaaapan class="frpft:0 lock s">b#183/a>an c> aaaaaaaapv idass="frtaniteefo pft:0prerget="_blank" hiass="frf3{7 m2a< ef="/n${x.referBnogUrl}" ${x.referBnogTle="|escape}p > v is aaaa aapv idass="frtar pft:0prerget="_blank" hiass="frf3{7 m2a< ef="/n${x.referHomePage}" ${x.referUserName|escape}p > v is aaaa aa<#--博主推荐--s aa aaaa{list a as x} aa {if !!x} aa pliaass="frteefo" prerget="_blank" hiass="frf3{c m2a< ef="/ntp://wwanog63.com" /${x.userName}/${x.permizenk}/?rem/rmd-vBnogtaritledi${x.ritle|fofault:""|escape}" ${x.ritle|fofault:""|escape}p aa<#--随机阅读--s aa aaaa{list a as x} aa {if !!x} aa pliaass="frteefo" prerget="_blank" hiass="frf3{c m2a< ef="/ntp://wwanog63.com" /${x.userName}/${x.permizenk}/?personalRem/rBnog"aritledi${x.ritle|fofault:""|escape}" ${x.ritle|fofault:""|escape}p aa<#--首页推荐--s aa aaaa{list a as x} aa {if !!x} aa pliaass="frteefo" prerget="_blank" hiass="frf3{c m2a< rget="_blank" hieref="${x.anogUrl|fofault:""|escape}?rem/rmd-vReade> dritledi${x.anogTtem|fofault:""|escape}" ${x.anogTtem|fofault:""|escape}p aa<#--历史上的今天--s aa${fn2(x.blic/shTime,'yyyy-MM-dd HH:mm:ss')} aaaaaaaap/lis aaaa {/ra} aa {/list} aaaap uls aa aa<#--被推荐日志--s aa aaaap#--上一篇,下一篇--s aabsp; aaaaaaapv idass="frpft:0 teefo" preass="frm2a< aef="/ntp://wwknxcd.anog63.com" /${anogDetail.preBnogPermizenk}/" ${anogDetail.preBnogTitle|escape}p bsp; aaaaaaapv idass="frpght;citeefo" preass="frm2a< ef="/ntp://wwknxcd.anog63.com" /${anogDetail.nt-dBnogPermizenk}/" ${anogDetail.nt-dBnogTitle|escape}p aa<#-- 热度 --s aa aaaaaapreass="frf3{c noultarget="_blank" hieefofocusditruo"def="/ntp://wwanog63.com" /${x.blic/sherUsername}/" aaaaaa{if x.blic/sherUsername==visitor.userName} aaaaaapg" taltto${x.blic/sherNickname|escape}"tonerrorditees.y='hg ciston.f4> aass="frtwdi swad ic> aa aap#-- 网易新闻广告 --s aa f3{6i swbd ic>d is5">网易新闻p v is aaaaaaaaaaaapv idass="frws.st l"> aaaaaaaaaaaaaaaapreass="frheadws.ssteefofocusditruo"drget="_blank" hieref="${headne-hs.l=h_3w|escape}"> pg" ty='h"${g" size(headne-hs.g" src,240,051,truo)}"> pan c ass="fricover pan c ass="frinfoan c>>/an c> p puls {if fofe-hd('ws.slist')&&ws.slist.length>0} aa {list ws.slist as x} aa aa {if x_index>7}{break}{lra} aapliaass="frteefo·a>an c>${x.ritle|escape}a> p v is aaaaaaaaaaaap v is aa aa aap#--右边模块结构--s aa ltl peeforef="ht最新日志 ltl peeforef="ht该作者的其他文章 ltl peeforef="ht博主推荐 ltl peeforef="ht随机阅读 ltl peeforef="ht首页推荐更多t; p v is aaaa
p/v i aa
aap#--评论模块结构--s aa"> aaaaaapv idass="frcase aap#--引用模块结构--s aabsp; aaaaap/v i apv idass="frztug ide"> aaaap#--博主发起的投票--s aa first0opqtont= truo;} aa aaa {list x.voteDetailList as voteToOpqton} aa aaa {if voteToOpqton==1} aaaaaaa {if first0opqton==false},{/ra}bsp;bsp; aaaaaaaa{if x.userName==''}{lra} aaaa{/ra} aa {/list} aa p/v i bdcriptype="text/csjatascript s v"> wumiiPermiLenkt= "tp://wwanog63.com" /knxcd/anogtatic/7213px888711412100px3551923/"; //文章的永久链接,作为文章的唯一标识 v"> wumiiTagst= ""; //文章标签,以英文逗号分隔,如:"标签1,标签2" v"> wumiiSemaPrefixt= "tp://wwanog63.com" /knxcd/"; //博客的主页地址,作为博客的唯一标识 v"> wumiiParamst= "&num=5&me/e=3&pf=anog163"; //num为默认显示的相关文章数目,me/e为默认的显示模式(1为文字,2为图片,3为自动) b cript> bdcriptype="text/csjatascript ty='h"tp://wwdthget.wumii.m/r/t-d/rele, dImapsWthget.htmbsp;bsp;bsp;bsp; wr g rg h4&at>bsp; wr b rb aapv idass="frwkg h页脚> h2> aaaapv idass="frk"> pa rel="nofolatw aass="frm2a f3{8target="_blank" heeref="tp://wwyxpo163.m/r"Ч业恼掌閜 aaaaaapan class="frbd031> -a>an c> aaaaaapa rel="nofolatw aass="frm2a f3{8target="_blank" heeref="tp://wwanog63.com" /blic/c/thtme/" 博客风格p aaaaaapan class="frbd031> -a>an c> aaaaaapa rel="nofolatw aass="frm2a f3{8target="_blank" heeref="tp://wwanog63.com" /services/wapanog6html">竖博博客p aaaaaapan class="frbd031> -a>an c> aaaaaapa rel="nofolatw aass="frm2a f3{8target="_blank" heeref="tp://www.lofter.com/exapp?t=qbbkdoke015050159_0>LO下载FTER- APPp aaaaaa aaaaaapzenk rel="alternama> re="="applicaqton/rss+xmltaritlediRSSstef="/ntp://wwknxcd.anog63.com" /rss/"/ aaaaaapan class="frbd031> -a>an c>pan class="frf3{8ta="to$_foot_subdcribebsp;preass="frm2a f3{8t>订阅此博客p a>an c> aaaap/v i 网易公司版权所有bsp; sp/v i aa name="jst"d="to-p-jst-a >s drget="_blank" hieref="tp://wwhelpo163.m/r/anecial/007525FT/anog.html?b13aze >s帮助p aapan c ass="frfrelock span ce n0 1 n0 1-4 aapreass="frp> drget="_blank" hieref="tp://wwanog63.com" /t=qtvaqton.do?host=t=qtvaqton&&username=${u}" ${u} name="jst"d="to-p-jst-d> {list wl as x} aa name="jst"d="to-p-jst-d >s {if fofe-hd('wl')} aaaaaa {list wl as x}preass="fritm noultaeref="#taeefofocusditruo"dname="${x.v}" ${x.n} p/dcripts bdcriptype="text/csjatascript ty='h"tp://wwb1.bst.126.net/ws.ge/prr/j/m/m-3/pm.js?v=1492653527459">p/dcripts bdcriptyy='h"tp://wwanalyticso163.m/r/btes.js> re="="xt-d/javadcript">p/dcripts bdcriptyre="="xt-d/javadcript"> aaa _btes_nacc='anog';neteaseTrt=ker(); aaa aaa ws. I" g{().y='i= 'tp://wwanog63.com" /ws.ge/pra" g{s/analyse.png?s=p&th'+ws. De, ().getTime(); aap/dcripts bdcript window.seqTimeout(fun=qton(){ aa(fun=qton(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObje=q']=r;i[r]=i[r]||fun=qton(){ aa(i[r].q=i[r].q||[]).blsh(getuments)},i[r].l=1*ws. De, ();a=s.createEftment(o), aam=s.getEftmentsByTagName(o)[0];a.async=1;a.y='hg;m.pgeentNe/e.insertBofore(a,m) aa})(window,document,'dcript','//w.logoogle-analyticsom/r/analyticsojs','ga'); aaga('create', 'UA-69204963-1', 'auto'); aaga('sd-v', 'ge/pview'); },300); p/dcripts pdcript re="="xt-d/javadcript"> aaa window.seqTimeout(fun=qton(){ J.ld{hScript('tp://wwmusic.ph.126.net/ph.js?0{1'); J.bostDe,aByDWR(g ciston.swr,'MusicBeanNew','detCopyght;cMusicSesstonToken',false); },0000); p/dcripts pdcript window.seqTimeout(fun=qton(){ aa avar dcript = document.createEftment('dcript'); dcript.asynci= 1; dcript.y='i= 'tp://wwa1.bst.126.net/ws.regoatw/res/js/anog_aswlf_V3_1.js'; aa document.body.appd-vChild(dcript); },300); p/dcripts aaa bdcriptyre="="xt-d/javadcript"ty='h"/ws.ge/prprerpece/e/prettify.js>>p/dcripts html